𝐓𝐇𝐈Ế𝐓 𝐊Ế 𝐓𝐇𝐈 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐇𝐎À𝐍 𝐓𝐇𝐈Ệ𝐍 | 𝐍𝐡𝐚̀ 2 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 | 𝟖 𝐱 𝟐𝟏.𝟓𝐦
🎈Architect: 𝐊𝐓𝐒. 𝐃ươ𝐧𝐠 𝐇𝐢ể𝐧 𝐕ươ𝐧𝐠
🎈Investor: 𝐇𝐇’𝐬 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲
🎈Design & Build: 𝐁𝐈𝐆 𝐅𝐈𝐕𝐄 𝐃𝐄𝐒𝐈𝐆𝐍
🎈Size: 𝟖 𝐱 𝟐𝟏.𝟓 𝐦 – 25𝟎𝐦𝟐
🎈Number of floors: 𝟐 𝗧𝗮̂̀𝗻𝗴
🎈Location: 𝐓𝐏. ĐỒ𝐍𝐆 𝐇Ớ𝐈 – 𝐓Ỉ𝐍𝐇 𝐐𝐔Ả𝐍𝐆 𝐁Ì𝐍𝐇
_________________________
••• 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐊𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐑𝐔́𝐂 & 𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐁𝐈𝐆 𝐅𝐈𝐕𝐄 •••
🎈 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: 𝟏𝟐 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚́𝐜𝐡, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
🎈 𝐕ăn Phòng 1 : 𝟑𝟗 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐫𝐢̣, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
🎈 𝐕ăn Phòng 2 : 212 Quang Trung, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
🎈 Hotline: 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
🎈 Email: BigFiveDaNang@gmail.com