LÊ GIA VILLANHÀ PHỐ QUẢNG NAM
🎈Investor: LG’𝐬 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲
🎈Design & Build: 𝐁𝐈𝐆 𝐅𝐈𝐕𝐄 𝐃𝐄𝐒𝐈𝐆𝐍
🎈Size:  330 𝓶2
🎈Number of floors: 2 𝗧𝗮̂̀𝗻𝗴
🎈Location: 𝐓𝐏. HỘI AN – 𝐓Ỉ𝐍𝐇 𝐐𝐔Ả𝐍𝐆 NAM
_________________________
••• 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐊𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐑𝐔́𝐂 & 𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐁𝐈𝐆 𝐅𝐈𝐕𝐄 •••
🎈 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: 𝟏𝟐 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚́𝐜𝐡, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
🎈 𝐕ăn Phòng 1 : 𝟑𝟗 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐫𝐢̣, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
🎈 𝐕ăn Phòng 2 : 212 Quang Trung, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
🎈 Hotline: 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
🎈 Email: BigFiveDaNang@gmail.com
1 z5462310515077 6b8096a21becec125a410b9e3bdb8f56 z5462310485246 445f85d471f341df4175ae9d6b65e3eb z5462310485245 7b0766b08510349322dcb6b5a827776e z5462310465091 f55f86cfd92b7d4d6c0f95fc1abacf32