𝐓𝐇𝐈Ế𝐓 𝐊Ế 𝐓𝐇𝐈 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐇𝐎À𝐍 𝐓𝐇𝐈Ệ𝐍 | 𝐍𝐡𝐚̀ 3 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 | 𝟖 𝐱 𝟐𝟏.𝟓𝐦
🎈Architect: 𝐊𝐓𝐒. 𝐃ươ𝐧𝐠 𝐇𝐢ể𝐧 𝐕ươ𝐧𝐠
🎈Investor: AQ’𝐬 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲
🎈Design & Build: 𝐁𝐈𝐆 𝐅𝐈𝐕𝐄 𝐃𝐄𝐒𝐈𝐆𝐍
🎈Size: 𝟖 𝐱 𝟐𝟏.𝟓 𝐦
🎈Number of floors: 3 𝗧𝗮̂̀𝗻𝗴
🎈Location: 𝐓𝐏. ĐỒ𝐍𝐆 𝐇Ớ𝐈 – 𝐓Ỉ𝐍𝐇 𝐐𝐔Ả𝐍𝐆 𝐁Ì𝐍𝐇
_________________________
••• 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐊𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐑𝐔́𝐂 & 𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐁𝐈𝐆 𝐅𝐈𝐕𝐄 •••
🎈 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: 𝟏𝟐 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚́𝐜𝐡, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
🎈 𝐕ăn Phòng 1 : 𝟑𝟗 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐫𝐢̣, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
🎈 𝐕ăn Phòng 2 : 212 Quang Trung, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
🎈 Hotline: 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
🎈 Email: BigFiveDaNang@gmail.com
Enscape 2023 12 09 16 17 26 scaled Enscape 2023 12 09 16 21 15 scaled Enscape 2023 12 09 16 27 32 scaled Enscape 2023 12 09 16 31 43 scaled Enscape 2023 12 09 16 34 31 scaled Enscape 2023 12 09 16 37 11 1 scaled