𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝗺𝗮𝗻𝗴 đ𝗮̣̂𝗺 𝗻𝗲́𝘁 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗕𝗮̉𝗻 🇯🇵 – 𝘃𝗲̉ đ𝗲̣𝗽 𝗰𝘂̉𝗮 𝘀𝘂̛̣ 𝘁𝗼̂́𝗶 𝗴𝗶𝗮̉𝗻.
𝗩𝗮̆𝗻 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗰𝗵𝘇𝗲𝗻
𝗗𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗶́𝗰𝗵: 𝟳𝟬𝗺𝟮
Đ𝗶̣𝗮 𝗰𝗵𝗶̉: 𝗧𝗼̀𝗮 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗺𝗲̂̀𝗺 Đ𝗮̀ 𝗡𝗮̆̃𝗻𝗴.
_________________________
• Đăng kí tư vấn thiết kế: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐝𝐨𝐜𝐬.𝐠𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞.𝐜𝐨𝐦/𝐟𝐨𝐫𝐦𝐬/𝐝/𝐞/𝟏𝐅𝐀𝐈𝐩𝐐𝐋𝐒𝐞𝐥𝐜𝐖𝐁𝐤𝐪𝐬𝐕𝐫𝐅𝐘𝐁𝐖𝐄𝐝𝟓𝐓𝐣𝟓𝐬𝐏𝐧𝐟𝐲𝐒𝐒𝐣𝐔𝐑𝟒𝐛𝐯𝐣𝐗𝐢𝐑𝐫𝐟𝐞𝐓𝐇𝐔𝟗𝐌𝐊𝐍𝐠/𝐯𝐢𝐞𝐰𝐟𝐨𝐫𝐦
_________________________
•Công trình: Nội Thất Văn Phòng
•Địa điểm: Đà Nẵng
•Tổng diện tích sàn: 80m2
_________________________
••• 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐊𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐑𝐔́𝐂 & 𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐁𝐈𝐆 𝐅𝐈𝐕𝐄 •••
• 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: 𝟏𝟐 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚́𝐜𝐡, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
• 𝐕ăn Phòng: 𝟑𝟗 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐫𝐢̣, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
• Hotline: 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
• Website: BigFiveDaNang.com
• TikTok : Big Five Design & Build